قبلی

معرفی، دامنه کاربرد و انواع واحدهای کنترل الکترونیکی (ECU)

(Electronic Control Unit (ECU))

Electronic Control Unit (ECU)

معرفی انواع شبکه های ارتباطی خودرو

(In-vehicle Communication Networks)

مقدمه و تببین مفهوم شبکه و کاربرد آن

Controller Area Network (CAN, CAN FD, CAN XL)

Local Interconnect Network (LIN)

Automotive Ethernet Network

Flex Ray Network

(MOST) Media Oriented Systems Transport